PHÒNG MỔ

#
 • RPM 0004 BV

Đồng phục phòng mổ RPM 0004

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu
#
 • RPM 0003 BV

Đồng phục phòng mổ RPM 0003

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu
#
 • RPM 0002 BV

Đồng phục phòng mổ RPM 0002

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu
#
 • RPM 0001 BV

Đồng phục phòng mổ RPM 0001

 • Size: S – 5XL
 • Màu sắc: 24 màu